تمامی چلنج های فصل 1 از Chapter 5 بازی فورتنایت (آپدیت هفتگی)

14 4,801

آموزش چالش های سیزن 1 چپتر 5 بازی Fortnite

از امروز رسما چلنج های تمام هفته های فصل 1 – Chapter 5 بازی فورتنایت لایو شدند و شما با ورود به بازی و قدم به قدم با راهنمایی که در ادامه در اختیار شما عزیزان گرفته است، تمامی چالش ها و چلنج ها را تکمیل نمایید. لازم به ذکر است که هر هفته جدیدی که چلنج ها اضافه می شوند، این مقاله نیز آپدیت خواهد شد.

راهنمایی چلنج های فصل اول چپتر 5 فورتنایت در ادامه قرار گرفته است.
با سایت پلی مگ همراه باشید.

نکته: هر هفته ای که شروع می شود، به این مقاله اضافه خواهد شد

لیست چلنج های هفته 1 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Collect uncommon weapons (15,000 XP)
 • Eliminate enemy players using weapons with iron sights (15,000 XP)
 • Thank the bus driver (15,000 XP)
 • Visit all named locations (15,000 XP)
 • Gain shields (15,000 XP)
 • Complete a Train Heist and Claim the floating island Capture Point (30,000 XP)

Collect uncommon weapons

اسلخه های بی ارزش (سفید) جمع کنید.

Eliminate enemy players using weapons with iron sights

حریفان خود را با اسلحه ای که اسکوپ قرمز (Iron Sights) دارد بکشید.

Thank the bus driver

بعد از پریدن از اتوبوس، از آن تشکر کنید.

Visit all named locations

از تمامی مناطق بازی که روی نقشه دارای نام هستند، دیدن کنید.

Gain shields

شیلذ پیدا کنید و از آن استفاده کنید تا مقدار آن افزایش پیدا کند.

Complete a Train Heist and Claim the floating island Capture Point

یک تمرین دزدی (Train Heist) و گرفتن بیس جزیره شناور (جایی که باید چند ثانیه ایست کنید تا از آن امتیاز بگیرید) را تکمیل کنید.

لیست چلنج های Kickstart فورتنایت

 • Deal damage to enemy players (15,000 XP)
 • Get on board the Train (15,000 XP)
 • Search a Weapon Case (15,000 XP)
 • Use a Shield Potion and Medkit (15,000 XP)
 • Hurdle at different named locations (15,000 XP)
 • Travel distance in a Whiplash (15,000 XP)
 • Assist in collecting a Society Medallion (15,000 XP)
 • Visit Fishing Spots (15,000 XP)
 • Apply a Weapon Mod at a Mod Bench (15,000 XP)
 • Complete Match Quests (15,000 XP)

Deal damage to enemy players

به حریفان خود دمیج (اسیب) وارد کنید.

Get on board the Train

سوار قطار شوید.

Search a Weapon Case

جعبه اسلحه باز کنید.

Use a Shield Potion and Medkit

یک عدد شیلد پوشن و مدکیت مصرف کنید.

Hurdle at different named locations

هاردل (مانع های چوبی) را در مناطق مختلف بازی استفاده کنید (مناطقی که دارای نام هستند).

Travel distance in a Whiplash

از طریق Whiplash (نوع ماشین) مسافت گفته شده را طی کنید.

Assist in collecting a Society Medallion

مدال Society Medallion را جمع آوری کنید.

Visit Fishing Spots

از مناطق ماهیگیری بازی دیدن کنید.

Apply a Weapon Mod at a Mod Bench

Weapon Mod را در Mod Bench تایید کنید.

Complete Match Quests

چلنج یا کوئست روزانه خود را تکمیل کنید.

لیست چلنج های Milestone فورتنایت

 • Acquire Accolades (50 > 1,000)
 • Activate Fortnite Augments (Coming Soon!) (15 > 300)
 • Collect Bars (500 > 10,000)
 • Complete Match Quests (6 > 120)
 • Damage Opponents (5,000 > 100,000)
 • Eliminate Enemy Players (25 > 500)
 • Outlast Players (500 > 10,000)
 • Survive Storm Circles (25 > 500)
 • Thank the Bus Driver (10 > 200)
 • Travel Distance (10,000 > 200,000)

Acquire Accolades

افتخارات را تکمیل کنید.

Activate Fortnite Augments

از Augments استفاده کرده و آن را فعال کنید.

Collect Bars

طلا جمع کنید.

Complete Match Quests

چلنج ها را تکمیل کنید.

Damage Opponents

به حریفان خود دمیج وارد کنید.

Eliminate Enemy Players

پلیرها و حریفان خود را بکشید.

Outlast Players

از بازیکنان دیگر برتر باشید و سعی کنید پشت سر هم وین بگیرید تا تکمیل شود.

Survive Storm Circles

از استورم ها یا دایره های مختلف سالم (زنده) بمانید.

Thank the Bus Driver

از اتوبوس تشکر کنید.

Travel Distance

به تعداد گفته شده، مسافت طی کرده و سفر کنید.

لیست چلنج های هفته 2 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Reach top 50 players remaining (1)
 • Hit opponents with Cluster Clingers (10)
 • Search a container in different matches (5)
 • Collect ammo at named locations (3,000)
 • Reload weapons (100)
 • Deal damage to opponents while on Train (500)

Reach top 50 players remaining (1)

یکبار در یک مچ و در پایان بازی، در بین 50 بازیکن برتر نهایی قرار بگیرید.

Hit opponents with Cluster Clingers (10)

با Cluster Clingers به 10 نفر از حریفان خود دمیج وارد کنید.

Search a container in different matches (5)

در 5 مچ مختلف، 5 کانتینر را باز کنید. همه اینها باید در 5 مچ مختلف انجام شوند.

Collect ammo at named locations (3,000)

مجموعا 3000 عدد تیر در مناطقی که روی نقشه بازی دارای اسم هستند، جمع کنید.

Reload weapons (100)

100 بار خشاب اسلحه خود را ریلود (عوض کردن) کنید.

Deal damage to opponents while on Train (500)

500 دمیج به حریفان خود، درحالی که روی قطار هستید وارد کنید.

لیست چلنج های هفته 3 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Travel distance while on the Train (500)
 • Restore health (200)
 • Help defeat bosses (3)
 • Help search Cash Registers or Safes (5)
 • Deal damage with assault rifles (5000)
 • Deal damage to opponents while using a Ballistic Shield (200)

 

Travel distance while on the Train (500)

سوار قطار شوید و با آن 500 متر مسافت طی کنید.

Restore health (200)

به مقدار 200 عدد سلامتی خود را بازیابی کنید.

Help defeat bosses (3)

3 عدد از باس ها را بکشید.

Help search Cash Registers or Safes (5)

5 صندوق پول را باز کنید.

Deal damage with assault rifles (5000)

5000 دمیج با اسلحه Assault Rifles به حریفان خود وارد کنید.

Deal damage to opponents while using a Ballistic Shield (200)

با Ballistic Shield به حریفان خود 200 دمیج بدهید. البته درحالی که این روی شما قرار دارد این کار را انجام دهید.

لیست چلنج های هفته 4 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Collect uncommon weapons
 • Eliminate enemy players using weapons with iron sights
 • Thank the bus driver
 • Visit all named locations
 • Gain shields
 • Complete a Train Heist and Claim the floating island Capture Point

 

Collect uncommon weapons

اسلحه های سفید و بی ارزش را جمع کنید

Eliminate enemy players using weapons with iron sights

حریفان خود را با اسلحه دوربین را (Iron Sights) بکشید.

Thank the bus driver

از اتوبوس تشکر کنید.

Visit all named locations

از تمامی مناطق بازی که دارای نام هستند.

Gain shields

شیلد را جمع اوری کنید.

Complete a Train Heist and Claim the floating island Capture Point

دزدی قطار و گرفتن بیس جزیره شناور را تکمیل کنید.

لیست چلنج های هفته 5 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Visit different train stations (5)
 • Eliminate enemy players while you are airborne (3)
 • Deal damage to enemy players while standing on buildings (500)
 • Destroy structures or objects (100)
 • Collect weapons dropped from opponents in different named locations (5)
 • Land on the train and eliminate an enemy player before you disembark (1)

 

Visit different train stations (5)

از 5 ایستگاه قطار دیدن کنید.

Eliminate enemy players while you are airborne (3)

درحالی که در هوا هستید، 3 نفر از حریفان خود را بکشید. به طور مثال زمانی که پریده اید یا از ارتفاع پریده اید، حریف خود را بکشید.

Deal damage to enemy players while standing on buildings (500)

به حریف خود درحالی که ایستاده است یا درحال بیلد کردن است، 500 دمیج وارد کنید.

Destroy structures or objects (100)

100 عدد از اشیاء یا سازه ها را خراب کنید.

Collect weapons dropped from opponents in different named locations (5)

5 عدد اسلحه از حریفانی که در نقاط مختلف بازی که دارای اسم هستند و انداخته اند را بردارید.

Land on the train and eliminate an enemy player before you disembark (1)

زمانی که اتوبوس به بیرون می پرید، روی یک قطار لند کنید و یک نفر از حریفان خود را قبل از اینکه از آن پیاده شوید بکشید.

لیست چلنج های هفته 6 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Collect three ballistic Shields in different matches
 • Enter three different vehicles
 • Use zipllines, grind wires, or ascenders five times
 • Consume food while riding in a vehicle as a passenger three times
 • Refuel vehicles by 75 fuel before reaching the final 25 players remaining
 • Eliminate two enemy players consecutively without reloading a weapon

Collect three ballistic Shields in different matches

در سه مچ مختلف از شیلد بالستیک استفاده کنید.

Enter three different vehicles

سوار 3 عدد از ماشین های مختلف شوید.

Use zipllines, grind wires, or ascenders five times

از گرایند وایرز یا زیپ لاین 5 بار استفاده کنید.

Consume food while riding in a vehicle as a passenger three times

سه بار درحالی که سوار ماشین و مسافر هستید، غذا بخورید

Refuel vehicles by 75 fuel before reaching the final 25 players remaining

درحالی که بیش تر از 25 نفر از حریفان شما زنده هستند و در مچ باقی مانده اند، ماشین خود را 75 عدد بنزین بزنید.

Eliminate two enemy players consecutively without reloading a weapon

دو عدد از انمی های خود را بدون اینکه خشاب اسلحه خود را عوض کنید بکشید.

لیست چلنج های هفته 7 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Land at Fencing Fields and Reckless Railways
 • Hit headshots on enemy players with scoped weapons in three different matches
 • Search 30 containers
 • Travel 100m distance while sliding on snow
 • Score 150,000 trick points on a Dirt Bike in a single trick
 • Land 25 hits on enemy players using the Grapple Blade

Land at Fencing Fields and Reckless Railways

در منطقه Fencing Fields و Reckless Railways لند کنید.

Hit headshots on enemy players with scoped weapons in three different matches

با اسلحه های دوربین دار، سه نفر از حریفان خود را هدشات کنید.

Search 30 containers

30 عدد از کانتینتر ها را بگردید و لوت کنید.

Travel 100m distance while sliding on snow

100 متر را درحالی که روی برف ها سر می خورید طی کنید.

Score 150,000 trick points on a Dirt Bike in a single trick

با موتور Dirt Bike (صحرایی پرشی) باید در یک حرکت 150,000 امتیاز بگیرید.

Land 25 hits on enemy players using the Grapple Blade

با آیتم Grapple Blade به 25 حریف آسیب وارد کنید.

لیست چلنج های هفته 8 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Visit Rebel’s Roost and Ruined Reels (2)
 • Collect ammo while crouched (200)
 • Purchase an item from a character in different matches (3)
 • Damage players beyond 25 meters (1500)
 • Search Weapon Cases (5)
 • Travel distance while using the Cardboard Box (150)

Visit Rebel’s Roost and Ruined Reels (2)

از دو منطقه Rebel’s Roost و Ruined Reels دیدن کنید.

Collect ammo while crouched (200)

درحالی که خم شده اید، 200 عدد تیر و مهمات جمع کنید.

Purchase an item from a character in different matches (3)

از 3 عدد ان پی سی (NPC) مختلف آیتم خریداری کنید

Damage players beyond 25 meters (1500)

1500 دمیج به بازیکنانی که در فاصله 25 متری و بیشتر از شما قرار دارند وارد کنید.

Search Weapon Cases (5)

از جعبه های مخصوص تفنگ، 5 عدد اسلحه جمع کنید.

Travel distance while using the Cardboard Box (150)

Cardboard Box را در دستتان بگیرید و 150 متر با آن راه بروید.

لیست چلنج های هفته 9 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Visit Lil’ Villa and Catcher’s Cove
 • Collect Items from Opponents (25)
 • Gain Shields with Flowberry Fizz or Flowberries (300)
 • Damage Opponents Beyond 50 Meters With Sniper Rifles (500)
 • Travel Distance In an SUV (2,500)
 • Eliminate an Enemy Player Within 20 Seconds of Using EMP Stealth Camo (3)

Visit Lil’ Villa and Catcher’s Cove

از منطقه Lil’ Villa و Catcher’s Cove دیدن کنید.

Collect Items from Opponents (25)

25 آیتم از حریفانی که می کشید جمع کنید.

Gain Shields with Flowberry Fizz or Flowberries (300)

300 عدد شیلد خود را از طریق Flowberry Fizz یا Flowberries بازیابی کنید.

Damage Opponents Beyond 50 Meters With Sniper Rifles (500)

500 دمیج به حریفان خود از فاصله 50 متری یا بیشتر از طریق اسنایپر رایفل وارد کنید.

Travel Distance In an SUV (2,500)

با ماشین SUV باید 2500 متر مسافت طی کنید.

Eliminate an Enemy Player Within 20 Seconds of Using EMP Stealth Camo (3)

یکی از حریفان خود را در کمتر از 20 ثانیه پس از اینکه از EMP Stealth Camo استفاده کردید بکشید.

لیست چلنج های هفته 10 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Accept bounties from Bounty Boards (2)
 • Travel vertically under the effects of Flowberries or Flowberry Fizz (100)
 • Secure forecast data from Forecast Towers (3)
 • Collect Bars from eliminated players (200)
 • Deal damage to enemy players with shotguns (2,000)
 • Destroy a vehicle using the Anvil Rocket Launcher (1)

Accept bounties from Bounty Boards (2)

از تابلو های بانتی، 2 عدد ماموریت بانتی بگیرید.

Travel vertically under the effects of Flowberries or Flowberry Fizz (100)

Flowberries یا Flowberry Fizz بخورید و با اثرات این دو آیتم، 100 متر پرش کنید و مسافت طی کنید.

Secure forecast data from Forecast Towers (3)

به منطقه Forecast Towers (برج ها) بروید و اطلاعات کامپیوتر ها را جمع کنید.

Collect Bars from eliminated players (200)

200 عدد طلا از کشتن بازیکنان جمع کنید.

Deal damage to enemy players with shotguns (2,000)

2000 دمیج به حریفان خود با اسلحه شات گان وارد کنید.

Destroy a vehicle using the Anvil Rocket Launcher (1)

یک ماشین را با استفاده از اسلحه Anvil Rocket Launcher نابود کنید.

فاز 1 – Fortnite x TMNT

0876-9940-2650 این کد را بزنید تا وارد مپ شوید (اگر نشد، برعکس بزنید)

 • Travel through sewer pipes in different Fortnite matches (400 Ooze)
 • Damage opponents with suppressed weapons (300 Ooze)
 • Search a Ninja Turtle Supply Drop (400 Ooze)
 • Use the EMP Stealth Camo item (300 Ooze)
 • Destroy Objects (300 Ooze)
 • Visit the lair and then travel East (300 Ooze)
 • Purchase Ninja Turtle Weapons from vending machines (300 Ooze)
 • Do an impossible difficulty trick on a Driftboard (300 Ooze)
 • Eliminate opponents while aiming down sights (300 Ooze)
 • Gain shields (300 Ooze)
 • Throw Flowberries (400 Ooze)
 • Damage opponents while in a bush (400 Ooze)
 • Stage 1 of 5: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)
 • Stage 2 of 5: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)
 • Stage 3 of 5: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)
 • Stage 4 of 5: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)
 • Stage 5 of 5: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)
 • Stage 6 of 8: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)
 • Stage 7 of 8: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)
 • Stage 8 of 8: Earn XP in Creator Made Islands (450 Ooze)

Travel through sewer pipes in different Fortnite matches

از لوله های فاضلاب در مناطق مختلف عبور کنید.

Damage opponents with suppressed weapons

با اسلحه هایی که صدا خفه کن دارند، به حریفان خود دمیج وارد کنید.

Search a Ninja Turtle Supply Drop

یک ساپلی دراپ نینجا را باز کنید.

Use the EMP Stealth Camo item

از آیتم EMP Staelth Camo استفاده کنید.

Destroy Objects

اشیاء را نابود کنید.

Visit the lair and then travel East

از حفره ها و غارها دیدن کنید و سپس به شرق سفر کنید.

Purchase Ninja Turtle Weapons from vending machines

یک اسلحه لاکپشت های نینجا از وندینگ ماشین بخرید.

Do an impossible difficulty trick on a Driftboard

با اسکیت ها حرکات غیر ممکن و سخت را انجام دهید.

Eliminate opponents while aiming down sights

حریفان خود را با اسلحه دوربین دار (درحالی که نشانه می گیرید) بکشید.

Gain shields

شیلد جمع کنید.

Throw Flowberries

آیتم Flowberries را پرتاب کنید.

Damage opponents while in a bush

درحالی که در بوته هستید، به حریفان خود دمیج وارد کنید.

Stage 1 of 5: Earn XP in Creator Made Islands

استیج 1 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 2 of 5: Earn XP in Creator Made Islands

استیج 2 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 3 of 5: Earn XP in Creator Made Islands

استیج 3 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 4 of 5: Earn XP in Creator Made Islands

استیج 4 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 5 of 5: Earn XP in Creator Made Islands

استیج 5 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

لیست چلنج های هفته 11 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Search Rare chests (5)
 • Collect different types of ammo (5)
 • Travel Distance using the Grapple Blade (250)
 • Deal damage to enemy players at named locations (2000)
 • Eliminate opponents (50)
 • Assist in recovering Combat Caches (2)

Search Rare chests (5)

5 عدد چست ارزشمند پیدا کرده و باز کنید.

(Collect different types of ammo (5

تیر اسلحه های مختلف (شات گان، رایفل، اسنایپر و …) را جمع کنید.

Travel Distance using the Grapple Blade (250)

از طریق آیتم Grapple Blade باید 250 متر مسافت طی کنید.

Deal damage to enemy players at named locations (2000)

در مناطقی که روی نقشه بازی دارای اسم هستند، 2000 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Eliminate opponents (50)

50 نفر از حریفان خود را بکشید.

Assist in recovering Combat Caches (2)

به هم تیمی های خود برای ریکاوری آیتم Combat Caches کمک کنید.

فاز 2 – Fortnite x TMNT

 • Hire a character (1)
 • Have a hired follower eliminate an opponent (1)
 • Collect weapons from supply drones in Hot Spots (3)
 • Spend bars at Mending Machines (200)
 • Damage opponents with Ninja Turtle Weapons (150)
 • Crack opponent’s shields (10)
 • Emote in different matches (3)
 • Spin degrees while airborne and on foot (7200)
 • Travel distance while sliding (100)
 • Open chests (7)
 • Damage opponents with different weapon types in a single match (3)
 • Travel distance while airborne (200)
 • Complete Phase 2 Quests to earn Phase 3 (5)
 • Stage 1 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (65000)
 • Stage 2 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (130000)
 • Stage 3 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (195000)
 • Stage 4 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (260000)
 • Stage 5 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (325000)
 • Stage 6 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (390000)
 • Stage 7 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (455000)
 • Stage 8 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (520000)

Hire a character (1)

یک ان پی سی را استخدام کنید.

Have a hired follower eliminate an opponent (1)

زمانی که یک ان پی سی را استخدام کردید، از او بخواهید تا حریف را بکشد.

Collect weapons from supply drones in Hot Spots (3)

از نقاطی که می توان ماهی گیری کرد، 3 عدد اسلحه از چست های ساپلی دران جمع کنید.

Spend bars at Mending Machines (200)

200 عدد طلا از مندینگ ماشین جمع کنید

Damage opponents with Ninja Turtle Weapons (150)

با اسلحه های لاکپشت های نینجا، 150 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Crack opponent’s shields (10)

شیلد 10 نفر از حریفان خود را بکشید.

Emote in different matches (3)

در 3 مچ مختلف ایموت بزنید.

Spin degrees while airborne and on foot (7200)

در هوا و زمین 7200 درجه بچرخید (فرقی نمی کند با موتور سیکلت باشد یا اسکیت).

Travel distance while sliding (100)

درحالی که لیز می خورید، 100 متر را طی کنید.

Open chests (7)

7 عدد چست را باز کنید.

Damage opponents with different weapon types in a single match (3)

3 عدد از حریفان خود را با 3 نوع اسلحه مختلف و متفاوت، در یک مچ بکشید.

Travel distance while airborne (200)

200 متر را در هوا طی کنید (مثلا با گلایدر یا زمانی که ماشین در هوا هست).

Complete Phase 2 Quests to earn Phase 3 (5)

2 فاز اول چلنج های لاکپشت های نینجا را تکمیل کنید.

Stage 1 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (65000)

استیج 1 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 2 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (130000)

استیج 2 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 3 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (195000)

استیج 3 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 4 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (260000)

استیج 4 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 5 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (325000)

استیج 5 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 6 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (390000)

استیج 6 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 7 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (455000)

استیج 7 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 8 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (520000)

استیج 8 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

فاز 3 – Fortnite x TMNT

Reach the top 25 players remaining (1) 400 Ooze
Visit different named locations in a single match (3) 300 Ooze
Search Weapon Cases (3) 400 Ooze
Time Travel into the future…slowly (300) 300 Ooze
Assist in eliminating Society henchman (10) 300 Ooze
Crouch, Jump, and Mantle (200) 300 Ooze
Take or eat Pizza slices from pizza boxes with your friends (8) 300 Ooze
Tell jokes to different characters (3) 300 Ooze
Damage opponents while sliding (50) 300 Ooze
Search ammo boxes (10) 300 Ooze
Use Bandages or Med Kits (3) 400 Ooze
Damage opponents while airborne (100) 400 Ooze
Complete Phase 3 Quests to earn Phase 4 بدون جایزه
Stage 1 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (65000) 450 Ooze
Stage 2 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (130000) 450 Ooze
Stage 3 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (195000) 450 Ooze
Stage 4 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (260000) 450 Ooze
Stage 5 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (325000) 450 Ooze
Stage 6 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (390000) 450 Ooze
Stage 7 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (455000) 450 Ooze
Stage 8 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (520000) 450 Ooze

Reach the top 25 players remaining (1)

بین 25 نفر برتر قرار بگیرید.

Visit different named locations in a single match (3)

از منطقه مختلف بازی در یک مچ دیدن کنید.

Search Weapon Cases (3)

3 صندوق اسلحه را باز کنید.

Time Travel into the future…slowly (300)

300 متر را از طریق سفر در زمان طی کنید.

Assist in eliminating Society henchman (10)

در کشتن 10 عدد Soceity Henchman اسیست بگیرید.

Crouch, Jump, and Mantle (200)

200 حرکت نشستن، پریدن و منتل انجام دهید.

Take or eat Pizza slices from pizza boxes with your friends (8)

8 تیکه پیتزا را یا دوستانتان از طریق جعبه پیتزا به دست آورید یا بخورید.

Tell jokes to different characters (3)

به 3 ان پی سی مختلف جوک بگویید.

Damage opponents while sliding (50)

درحالی که لیز می خورید، به 50 عدد از حریفان خود دمیج وارد کنید.

Search ammo boxes (10)

10 عدد صندوق مهمات را باز کنید.

Use Bandages or Med Kits (3)

3 عدد بانداژ یا مدکیت استفاده کنید.

Damage opponents while airborne (100)

100 دمیج به حریفان خود درحالی که در هوا هستید (مثلا زمانی که می پرید) وارد کنید.

Complete Phase 3 Quests to earn Phase 4

3 فاز اول چلنج های لاکپشت های نینجا را تکمیل کنید.

Stage 1 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (65000)

استیج 1 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 2 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (130000)

استیج 2 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 3 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (195000)

استیج 3 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 4 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (260000)

استیج 4 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 5 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (325000)

استیج 5 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 6 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (390000)

استیج 6 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 7 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (455000)

استیج 7 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 8 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (520000)

استیج 8 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

فاز 3 – Fortnite x TMNT

Dash using Ninja Turtle Weapons (10) 400 Ooze
Hit opponents beyond 40 meters (40) 300 Ooze
Reach full shields (3) 400 Ooze
Apply Weapon Mods at a Mod Bench (3) 300 Ooze
Land at a Hot Spot (1) 300 Ooze
Damage opponents while at full health (500) 300 Ooze
Hit an opponent while not looking at them (1) 300 Ooze
Collect shotgun shells (4) 300 Ooze
Recover a Combat Cache (1) 300 Ooze
Use consumables (10) 300 Ooze
Damage opponents while in a vehicle (100) 400 Ooze
Eliminate opponents while crouched (3) 400 Ooze
Complete Phase 4 Quests to earn Phase 5 بدون جایزه
Stage 1 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (65000) 450 Ooze
Stage 2 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (130000) 450 Ooze
Stage 3 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (195000) 450 Ooze
Stage 4 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (260000) 450 Ooze
Stage 5 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (325000) 450 Ooze
Stage 6 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (390000) 450 Ooze
Stage 7 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (455000) 450 Ooze
Stage 8 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (520000) 450 Ooze

Dash using Ninja Turtle Weapons (10)

 

Hit opponents beyond 40 meters (40)

به حریفان خود از فاصله 40 متر یا بیشتر دمیج وارد کنید.

Reach full shields (3)

3 بار میزان شیلد خود را کامل کنید.

Apply Weapon Mods at a Mod Bench (3)

اسلحه خود را در Mod Bench ارتقاء دهید.

Land at a Hot Spot (1)

در نقاط مهم بازی (دارای اسم یا ماهی گیری) لند کنید.

Damage opponents while at full health (500)

درحالی که میزان سلامتی شما کامل است، 500 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Hit an opponent while not looking at them (1)

درحالی که به حریف خود نگاه نمی کنید (هدف روی او نیست) به وی دمیج وارد کنید.

Collect shotgun shells (4)

4 عدد تیر شات گان جمع کنید.

Recover a Combat Cache (1)

کامبت کش را ریکاوری کنید.

Use consumables (10)

10 عدد آیتم خوردنی را بخورید.

Damage opponents while in a vehicle (100)

100 دمیج به حریفان خود درحالی که در ماشین هستید وارد کنید.

Eliminate opponents while crouched (3)

درحالی که نشسته اید، 3 نفر از حریفان خود را بکشید.

Complete Phase 4 Quests to earn Phase 5

استیج 4 چلنج های لاکپشت های نینجا را تکمیل کنید.

Stage 1 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (65000)

استیج 1 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 2 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (130000)

استیج 2 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 3 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (195000)

استیج 3 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 4 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (260000)

استیج 4 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 5 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (325000)

استیج 5 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 6 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (390000)

استیج 6 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 7 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (455000)

استیج 7 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

Stage 8 of 8 – Earn XP in Creator Made Islands (520000)

استیج 8 مربوط به جمع کردن اکس پی در این مپ را تکمیل کنید.

لیست چلنج های هفته 12 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Bounce on umbrellas or tires (8)
 • Destroy stairs (10)
 • Travel distance vertically without taking falling damage (250)
 • Deal damage to opponents that are swimming or while you are swimming (200)
 • Gain health during the day or shields at night (500)
 • Eliminate an enemy player that you have hit with the Ballistic Shield charge (1)

Bounce on umbrellas or tires (8)

روی چترهای ساحلی (کنار صندلی) یا لاستیک ها 8 بار بپرید.

Destroy stairs (10)

10 عدد از راه پله های خانه ها را نابود کنید.

Travel distance vertically without taking falling damage (250)

250 متر مسافت را به شکل عمودی، بدون اینکه از حریفان خود دمیج بخورید یا آسیب ببینید، طی کنید.

Deal damage to opponents that are swimming or while you are swimming (200)

200 عدد دمیج را درحالی که شنا می کنید به حریفان خود وارد کنید.

Gain health during the day or shields at night (500)

500 عدد میزان سلامتی را در روز یا اینکه شیلد در شب را بازیابی کنید.

Eliminate an enemy player that you have hit with the Ballistic Shield charge (1)

یک نفر از دشمنان خود را بعد از اینکه با Balistic Shield Charge به او آسیب رسانده اید بکشید.

لیست چلنج های هفته 13 – فصل 1 – چپتر 5 فورتنایت

 • Successfully Surmount Superior Summit (1)
 • Travel distance while restoring health or shields (100)
 • Catch or collect fish from the water or a container (10)
 • Eliminate enemy players within 7 seconds of reloading a weapon (5)
 • Block damage from or deal damage to enemy players with the Ballistic Shield (500)
 • Eliminate enemy players using the first weapon you collect in a match (3)

Successfully Surmount Superior Summit (1)

به نوک قله کوه های برفی بروید و روی لانچ پد ها بپرید.

Travel distance while restoring health or shields (100)

درحال راه رفتن، شیلد یا میزان سلامتی خود را به میزان 100 عدد بازیابی کنید (مثلا هنگام راه رفتن شیلد بخورید).

Catch or collect fish from the water or a container (10)

10 عدد ماهی از آب یا جعبه جمع کنید.

Eliminate enemy players within 7 seconds of reloading a weapon (5)

5 نفر از انمی ها را در کمتر از 7 ثانیه پس از اینکه خشاب خود را عوض کرده اید، بکشید.

Block damage from or deal damage to enemy players with the Ballistic Shield (500)

از طریق Ballistic Shield جلوی 500 دمیج از انمی ها را بگیرید یا به آنها دمیج وارد کنید.

Eliminate enemy players using the first weapon you collect in a match (3)

3 نفر از انمی ها را با اولین اسلحه ای که در یک مچ گرفته اید بکشید.

لیست چلنج های Takedown فورتنایت

 • Secure Capture Points, Forecast Towers or Combat Caches (2)
 • Open Society Vaults (3)
 • Collect Society Medallions in different matches (3)
 • Eliminate Legion Tactical enemies (10)
 • Eliminate Legion Heavy enemies (10)
 • Defeat Oscar (1)
 • Defeat Valeria (1)
 • Defeat Nisha (1)
 • Defeat Montague (1)

Secure Capture Points, Forecast Towers or Combat Caches (2)

2 عدد از کپچر پوینت ها (مکان هایی که با ایست کردن در آنها، بیس برای شما می شود) یا Forecast Tower (برج های پیش بینی) و کامبت کش را باز کرده یا تکمیل کنید.

Open Society Vaults (3)

3 عدد از گاوصندوق های بزرگ (خزانه) را باز کنید.

Collect Society Medallions in different matches (3)

3 عدد Society Medallions (مدال) در 3 مچ مختلف جمع کنید. مدال ها را می توانید از طریق کشتن باس ها به دست آورید.

Eliminate Legion Tactical enemies (10)

10 عدد از انمی های سطح Legion Tactical را بکشید. لیستی از این انمی ها + مکان آنها قرار گرفته است.

 • Oscar: Lavish Lair
 • Valeria: Reckless Railways
 • Montague: Grand Glacier
 • Nisha: Fencing Fields
 • Peter Griffin: Snooty Steppes

Eliminate Legion Heavy enemies (10)

10 عدد از انمی های سطح Legion Heavy را بکشید. لیستی از این انمی ها + مکان آنها قرار گرفته است.

 • Oscar: Lavish Lair
 • Valeria: Reckless Railways
 • Montague: Grand Glacier
 • Nisha: Fencing Fields
 • Peter Griffin: Snooty Steppes

Defeat Oscar (1)

باس با نام Oscar را بکشید (در چلنج های بالا مکان قرار گرفتن آن ذکر شده است).

Defeat Valeria (1)

باس با نام Valeria را بکشید (در چلنج های بالا مکان قرار گرفتن آن ذکر شده است).

Defeat Nisha (1)

باس با نام Nisha را بکشید (در چلنج های بالا مکان قرار گرفتن آن ذکر شده است).

Defeat Montague (1)

باس با نام Montague را بکشید (در چلنج های بالا مکان قرار گرفتن آن ذکر شده است).

 

 

 

خرید بتل پس فورتنایت یا خرید ویباکس فورتنایت یا خرید کرو پک فورتنایت و سایر محصولات فورتنایت از فروشگاه پلی مگ روی متن های رنگی کلیک کنید

در صورتی که می خواهید آیتم و محصولات FORTNITE را بخرید و نیاز به کمک دارید با شماره موبایل 09909575473 (پشتیبانی فروشگاه پلی مگ) در واتساپ، تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید!

 

 

 

آموزش قدم به قدم چلنج های فورتنایت را در سایت پلی مگ دنبال کنید!

هر سوالی راجع به راهنمایی چلنج های هفتگی سیزن 1 چپتر 5 بازی فورتنایت دارید در بخش نظرات ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

منبع: پلی مگ

 

14 دیدگاه
 1. AMIR می گوید

  با سلام لطفا هفته نهم رو هم بگذارید

  1. امین شهری می گوید

   سلام
   قرار گرفت

 2. کوروش می گوید

  میشه لطفا راهنمای چلنج های لاکپشت های نینجا رو بزارید

  1. امین شهری می گوید

   حتما

 3. رضا می گوید

  درود لطفا تبلیغای منطقه پادشاه رو حذف کنید نمیتونید حذف کنید حداقل کوچیکتر کنیدش محیط وب سایتو خیلی زشت و مسخره کرده

  1. امین شهری می گوید

   به روی چشم
   حتما بررسی میشه

 4. محمدرضا می گوید

  سلام به سایت خوب پلی مگ میگ اینکه میشه یکم این تبلیغ رو کوچیکتر کنید ممنون میشم

  1. امین شهری می گوید

   سلام چشم

 5. محمدرضا می گوید

  سلام به سایت خوب پلی مگ میخواستم بدونم چرا دیگه خدمات گیفتینگ رو نمیارید

  1. امین شهری می گوید

   سلام به محمدرضای عزیز
   پیچ اینستاگرام ما رو به آدرس زیر دنبال کنید، اخبار مربوط به محصولات و … اونجا قرار میگیره
   instagram.com/playmag.ir

 6. امیر می گوید

  چلنج های لاکپشت های نینجا فاز دو و سه هم بگذارید

  1. امین شهری می گوید

   قرار گرفت

 7. Amir می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا هفته ۱۳ را قرار دهید

  1. امین شهری می گوید

   سلام
   چشم

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود