تمامی چلنج های فصل 3 از Chapter 5 بازی فورتنایت (آپدیت هفتگی)

0 520

آموزش چالش های سیزن 3 چپتر 5 بازی Fortnite

از امروز رسما چلنج های تمام هفته های فصل 3 – Chapter 5 بازی فورتنایت لایو شدند و شما با ورود به بازی و قدم به قدم با راهنمایی که در ادامه در اختیار شما عزیزان گرفته است، تمامی چالش ها و چلنج ها را تکمیل نمایید. لازم به ذکر است که هر هفته جدیدی که چلنج ها اضافه می شوند، این مقاله نیز آپدیت خواهد شد.

راهنمایی چلنج های فصل سوم چپتر 5 فورتنایت در ادامه قرار گرفته است.
با سایت پلی مگ همراه باشید.

نکته: هر هفته ای که شروع می شود، به این مقاله اضافه خواهد شد

لیست چلنج های هفته 1 – فصل 3 – چپتر 5 فورتنایت

 • Fully Refuel or Repair a Vehicle
 • Deal Explosive Damage to Opponents
 • Visit Redline Rig, Brutal Beachhead, and Nitrodome
 • Destroy Objects While in a Vehicle
 • Travel Distance While Boosting

Fully Refuel or Repair a Vehicle

یک ماشین را تعمیر کرده یا باک بنزین آن را به صورت کامل پر کنید.

Deal Explosive Damage to Opponents

از طریق انفجار، به حریفان خود دمیج وارد کنید.

Visit Redline Rig, Brutal Beachhead, and Nitrodome

از مناطق Redline Rig و Brutal Beachhead و Nitrodome دیدن کنید.

Destroy Objects While in a Vehicle

درحالی که رانندگی می کنید، اشیاء را نابود کنید (دیوار و درخت و فنس و هر چیزی که با ماشین می توانید نابودش کنید).

Travel Distance While Boosting

با ماشین از حلقه های آتیشی رد شوید تا ماشین سرعت بگیرد. چندین بار این کار را انجام دهید تا چلنج تکمیل شود.

لیست چلنج های Welcome To Wasteland فورتنایت

 • Talk to Hope and Jones (2)
 • Damage opponents while boosting in vehicles (100)
 • Destroy objects or structures while infused with Nitro (100)
 • Install Vehicle Mods (4)
 • Search containers at Wasteland Landmarks (10)
 • Collect surveillance devices at different Wasteland locations (6)

Talk to Hope and Jones (2)

با Hope و Jones صحبت کنید.

Damage opponents while boosting in vehicles (100)

100 دمیج به حریفان خود درحالی که با ماشین نیتروژن زده اید وارد کنید.

Destroy objects or structures while infused with Nitro (100)

اشیاء و سازه ها را درحالی که نیترو زده اید خراب کنید.

Install Vehicle Mods (4)

4 عدد از ماشین ها را مود کنید.

Search containers at Wasteland Landmarks (10)

10 عدد از کانتینرهای منطقه Wasteland Landmark را باز کنید

Collect surveillance devices at different Wasteland locations (6)

دستگاه های نظارتی را در مناطق مختلف Wasteland جمع آوری کنید.

لیست چلنج های Jumpstart فورتنایت

 • Mod a vehicle with a Machine Gun Turret or Grenade Launcher Turret (1)
 • Repair vehicle damage with a Service Station (500)
 • Pass through a Flaming Boost Hoop (3)
 • Collect a Medallion (1)
 • Damage opponents while infused with Nitro (200)
 • With Nitro Fists perform an Uppercut then land with an Air Punch (1)
 • Step into an Oasis Pool and the Nitrodrome (2)
 • Accept a Wastelander Challenge (1)
 • Open Collections and view Accolades (1)
 • Mod vehicles in different matches (3)
 • Apply Nitro in different matches (100)
 • Damage Marauder’s Vehicles (3)

Mod a vehicle with a Machine Gun Turret or Grenade Launcher Turret (1)

با Machine Gun Turret یا Grenade Launcher Turret یک عدد از خودروها را مود کنید.

Repair vehicle damage with a Service Station (500)

ماشینی که آسیب دیده را در تعمیرگاه به میزان 500 عدد تعمیر کنید.

Pass through a Flaming Boost Hoop (3)

از حلقه های دایره ای تقویت کننده رد شوید.

Collect a Medallion (1)

یک عدد مدالیون جمع کنید

Damage opponents while infused with Nitro (200)

درحالی که نیترو زده اید، 200 دمیج به حریف خود وارد کنید.

With Nitro Fists perform an Uppercut then land with an Air Punch (1)

با دستکش نیترو دار آپرکات بزنید و سپس با مشت به هوا بروید و به زمین برگردید.

Step into an Oasis Pool and the Nitrodrome (2)

وارد استخرهای Nitrodrome شوید.

Accept a Wastelander Challenge (1)

یک عدد چلنج Wastelander قبول کنید.

Open Collections and view Accolades (1)

مجموعه ها را باز کنید و جوایز را مشاهده کنید.

Mod vehicles in different matches (3)

3 عدد از خودروها را مود کنید.

Apply Nitro in different matches (100)

نیترو را در مچ های مختلف استفاده کنید.

Damage Marauder’s Vehicles (3)

به خودروهای غارتگران (Marauder) آسیب برسانید.

لیست چلنج های هفته 2 – فصل 3 – چپتر 5 فورتنایت

 • Restore health or gain shields with Slurp Cactus (300)
 • Eliminate players using a weapon with a scope mod (3)
 • Damage opponents with Nitro Fists (400)
 • Defeat Megalo Don, The Machinist, or Ringmaster Scarr (3)
 • Enter a car from the roof (1)

Restore health or gain shields with Slurp Cactus (300)

به وسیله کاکتوس اسلارپ (Slurp Cactus) 300 عدد از شیلد یا سلامتی خود را بازیابی کنید.

Eliminate players using a weapon with a scope mod (3)

با اسلحه های دوربین دار 3 نفر را بکشید.

Damage opponents with Nitro Fists (400)

با Nitro Fist باید 400 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Defeat Megalo Don, The Machinist, or Ringmaster Scarr (3)

سه نفر را بکشید (Megalo Don و The Machinist یا Ringmaster Scarr).

Enter a car from the roof (1)

از پشت بام بپرید و سوار ماشین شوید (مستقیم).

لیست چلنج های مایلستون (Milestone) فصل 3 – چپتر 5 فورتنایت

 • Thank the Bus Driver (10 > 200)
 • Eliminate Enemy Players (25 > 500)
 • Damage Opponents (5,000 > 100,000)
 • Complete Daily Quests (6 > 120)
 • Travel Distance in a vehicle (5,000 > 100,000)
 • Outlast Players (750 > 15,000)
 • Survive Storm Circles (25 > 500)
 • Acquire Accolades (50 > 1,000)
 • Collect or Spend Bars (1,000 > 20,000)
 • Complete Fortnite SHADOW Briefings (3 > 60)

Thank the Bus Driver (10 > 200)

از اتوبوس تشکر کنید.

Eliminate Enemy Players (25 > 500)

حریفان خود را بکشید.

Damage Opponents (5,000 > 100,000)

به حریفان خود دمیج وارد کنید.

Complete Daily Quests (6 > 120)

کوئست های روزانه را تکمیل کنید.

Travel Distance in a vehicle (5,000 > 100,000)

با ماشین کیلومترها مسافت طی کنید.

Outlast Players (750 > 15,000)

جزو برترین بازیکنان هر مچ شوید.

Survive Storm Circles (25 > 500)

از طوفان ها زنده بمانید.

Acquire Accolades (50 > 1,000)

Accolades جمع کنید.

Collect or Spend Bars (1,000 > 20,000)

طلا جمع کرده یا خرج کنید.

Complete Fortnite SHADOW Briefings (3 > 60)

Shadow Briefing ها را تکمیل کنید.

لیست چلنج های هفته 3 – فصل 3 – چپتر 5 فورتنایت

 • Travel distance over water while infused with Nitro (400) – 15,000 XP
 • Damage players with pistols (500) – 15,000 XP
 • Recover health or gain shields in an Oasis Pool (150) – 15,000 XP
 • Drive or ride in Megalo Don’s Behemoth, The Machinist’s Lockjaw, Ringmaster Scarr’s Lockjaw, or a War Bus (1) – 15,000 XP
 • Mod a vehicle with a Cow Catcher or a Spiked Bumper (2) – 15,000 XP

Travel distance over water while infused with Nitro (400)

مسافتی را روی آب طی کنید، در حالی که نیترو تزریق شده است.

Damage players with pistols (500)

با اسلحه پیستول به حریفان خود دمیج وارد کنید.

Recover health or gain shields in an Oasis Pool (150)

در یک استخر بزرگ، میزان سلامتی و شیلد خود را بازیابی کنید.

Drive or ride in Megalo Don’s Behemoth, The Machinist’s Lockjaw, Ringmaster Scarr’s Lockjaw, or a War Bus (1)

یکی از ماشین های Megalo Don’s Behemoth یا The Machinist’s Lockjaw یا Ringmaster Scarr’s Lockjaw یا War Bus را برانید.

Mod a vehicle with a Cow Catcher or a Spiked Bumper (2)

روی ماشین خود یک Cow Catcher یا Spiked Bumper بندازید.

لیست چلنج های هفته 4 – فصل 3 – چپتر 5 فورتنایت

 • Repair a vehicle with the Repair Torch
 • Destroy Nitro Barrels with a vehicle
 • Complete a vehicle SHADOW briefing
 • Eliminate Wasteland Guards or Bosses
 • Collect Bars from eliminated players

Repair a vehicle with the Repair Torch

یک ماشین را با شمعل تعمیر کنید.

Destroy Nitro Barrels with a vehicle

بشکه نیترو‌ را با یک ماشین نابود کنید.

Complete a vehicle SHADOW briefing

یک عدد shadow briefing مربوط به ماشین را تکمیل کنید.

Eliminate Wasteland Guards or Bosses

یک عدد محافظ یا رئیس منطقه Wasteland را بکشید.

Collect Bars from eliminated players

با کشتن حریفان خود، طلا جمع کنید.

لیست چلنج های هفته 5 – فصل 3 – چپتر 5 فورتنایت

 • Jam at a named location
 • Apply mods to different vehicles (3)
 • Deal damage to or take damage from the Warbus (250)
 • Collect Rare or better items (30)
 • Damage opponents with the Tri-Beam Laser Rifle (1,000)

 

Jam at a named location

در مناطق دارای نام بازی، ایموت جم (حالت تبل زدن) بزنید.

Apply mods to different vehicles (3)

ماشین های خود را (3 ماشین) را مود (کاستوم یا تقویت) کنید.

Deal damage to or take damage from the Warbus (250)

به Warbus (اتوبوس جنگ در فورتنایت) باید 250 دمیج بدهید یا از او 250 دمیج بخورید.

Collect Rare or better items (30)

30 عدد آیتم آبی یا بهتر از آن را جمع کنید.

Damage opponents with the Tri-Beam Laser Rifle (1,000)

به حریفان خود با اسلحه Tri-Beam Laser Rifle باید 1000 دمیج وارد کنید.

 

 

خرید بتل پس فورتنایت یا خرید ویباکس فورتنایت یا خرید کرو پک فورتنایت و سایر محصولات فورتنایت از فروشگاه پلی مگ روی متن های رنگی کلیک کنید

در صورتی که می خواهید آیتم و محصولات FORTNITE را بخرید و نیاز به کمک دارید با شماره موبایل 09909575473 (پشتیبانی فروشگاه پلی مگ) در واتساپ، تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید!

 

 

 

آموزش قدم به قدم چلنج های فورتنایت را در سایت پلی مگ دنبال کنید!

هر سوالی راجع به راهنمایی چلنج های هفتگی سیزن 3 چپتر 5 بازی فورتنایت دارید در بخش نظرات ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

منبع: پلی مگ

 

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود